תקנון בית הספר

"מתחת לתלבושת אחידה דופקים מאה לבבות שונים,
וכל אחד מהם- קושי אחר,
עבודה אחרת דרגה וחשש אחרים.
מאה ילדים-מאה אנשים, אשר לא "אי פעם"
לא "עדיין לא", לא "מחר", אלא כבר...היום-אנשים הם"
 

התנהגויות מצופות

דרכי טיפול ואכיפה

1 . תלבושת והופעה

· על כל תלמיד/ה להגיע בתלבושת בית
ספרית, תקנית כל ימות השנה ( טריקו חלקה/מיזע ועליה מודפס סמל ביה"ס בלבד).

· לשיעורי ספורט יש להגיע בחולצת תלבושת
אפורה, מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

· בימי שישי, ערבי חג וימי זיכרון, יש להגיע
בחולצה לבנה.

· אין לגזור או לשנות את חולצת התלבושת.

· יש להגיע בלבוש נקי ומסודר.

· במידה והתלמיד/ה מגיעים עם מכנסים
קצרים יש לוודא שאורכם יהיה מעט מעל
הברך. לא יורשה להגיע בלבוש מכנסים
"קצרצרים"

· יש להגיע בתספורת הולמת, ללא גילוח
וציורים על הראש וללא צבע בשיער.

· אין להגיע בקבקבים ונעלי אצבע.

· מותר להגיע רק בעגילים צמודים לתנוך
האוזן.

· חל איסור על איפור ולק ( למעט בימי פורים)
ושרשראות ארוכות.

· שיחה של המורה עם התלמיד.

· תיעוד ועדכון הורים.

· שיחה עם הורים.

· הורדת ציון בתעודה בסעיף תלבושת.

· התלמיד יידרש להחליף חולצה מהמאגר הבית ספרי.

· מניעת השתתפות בפעילות בית ספרית.

2 . כללים להתנהגות בזמן שיעור

· בתחילת כל שיעור, יקבלו התלמידים את
המורה/מנהלת בעמידה שקטה.

· במהלך השיעור, יש לנהל דיונים ושיחות
תוך שמירה על תרבות הדיבור.

· אין להפריע למהלך תקין של השיעור ויש
להישמע להוראות המורה.

· על כל תלמיד/ה להביא את כל הציוד הדרוש
לכל שיעור.

· על כל תלמיד/ה להכין שיעורי בית ומטלות
בהתאם לדרישות המקצוע.

· יש להגיש עבודות בזמן.

· חובה על התלמיד/ה לשמור על כל התקנות
וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר
הבחינות.

· שיחה עם תלמיד ותיעוד.

· עדכון הורים.

· זימון הורים לשיחה.

· שיחה של המנהלת עם התלמיד/ה.

· העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד
או יותר.

· במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה.

· המלצה להתערבות טיפולית.

· במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים
בזמן בחינות תהיה הפחתה של נקודות
מהבחינה של כל מי ששותף למהלך.

3. ציות להוראות של צוות בית הספר

· יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים
הנהוגים בבית הספר.

· על התלמידים לציית להוראות הצוות
החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי
מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר ובכלל
זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

· שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בע"פ.

· יידוע הורים ואזהרה בכתב.

· דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.

· בניית תכנית אישית לתלמיד.

· העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד
או יותר. בתיאום עם המורה.

· ריתוק בזמן ההפסקה.

· השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים
וכאשר האירוע אינו חד פעמי.

· במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

4. שימוש בטכנולוגיה אישית

· כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון
נייד בפרט במהלך יום הלימודים אסור
בהחלט.

· מומלץ לא להביא כלל מכישים ניידים לבית
הספר. בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם
למכשירים.

· הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או
בחדר המנהלת, במקום קבוע, נעול ובטוח
והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי ההורים
בלבד.

· שיחת בירור.

· יידוע/הזמנת הורים

5. שמירה על סביבה ועל חזות בית הספר

*. יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו.

*. יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת
במהלך כל שעות הפעילות של בית הספר.

*. יש לשמור על הזכות לפרטיות ואין לחטט בתיקים
ובחפצים אישיים.

1. שיחה עם התלמיד/ה ותיעוד.

2. יידוע הורים ו/או זימון לשיחה עם המורה.

3. שיחה של המנהלת עם התלמיד/ה.

4. זימון הורים לשיחה עם המנהלת ביה"ס.

5. העברת תלמיד/ה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר.

6. דיווח למשרד החינוך ו/או לגורמים רלוונטים.

7. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

8. הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

9. במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

6. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

· ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ
בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של
בית הספר.

· הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית
הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה
יתרה.

· חולצה לבנה בטקס הינה חובה.

· שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בע"פ

· יידוע הורים ואזהרה בכתב.

· דרישה להתנצלות ועשייה מתקנת.

· הזמנת ההורים לשיחה.

· במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

· במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי
מבוגר או מניעת השתתפות בפעילות
עתידית וקביעת פעילות חלופית לתלמיד/ה.

· מניעת השתתפות התלמיד/ה בטקס.

7. נוכחות ועמידה בזמנים

· יש להגיע בזמן ולהיות נוכח בכל השיעורים.

· תלמיד/ה לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך
יום הלימודים ללא אישור.

· יציאה מבית הספר במהלך הלימודים תיעשה
באישור בכתב בלבד ובליווי מבוגר.

· על כל תלמיד/ה הנעדר מביה"ס יום או
יומיים, להביא אישור מההורים.

· היעדרות של 3 ימים ויותר מחייבת אישור
רפואי.

· במקרה של אשפוז, יש להודיע למחנכת
הכיתה.

· באחריות כל תלמיד/ה להשלים את החומר, שנלמד בזמן היעדרותו מביה"ס.

· שיחה של המורה עם התלמיד. תיעוד ועדכון
הורים.

· זימון הורים לשיחה.

· תלמיד/ה מאחר/ת יירשם במזכירות. במידה
והתלמיד מאחר מעל 5 פעמים במחצית,
יקבל מכתב להורים ולא יוכל להשתתף
בשיעור הראשון באיחור הבא.

· איחורים והיעדרויות יובאו לידיעת המנהלת
וקצינת ביקור סדיר.

· ביקורי בית.

· במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

8. התנהגויות סיכון

· חל איסור מוחלט על עישון בשטח בית
הספר ועל הכנסת משקאות חריפים ובכלל
זה שתייתם.

· חל איסור על הבאת חפצים מסוכנים או
שימוש בהם. ( נפצים, חפצים חדים)

· שיחת בירור.

· יידוע הורים.

· שיחה עם מנהלת ביה"ס.

· זימון הורים לשיחה.

· דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.

· השעיה.

· ביטוי בתעודה.

5. התנהגות אלימה.

· אסורה כל אלימות פיזית

(בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה
מכה).

· אין לפגוע בגופו של אחר, בכל מקרה: מתוך
כוונה במהלך משחק, מתוך חוסר שיקול
דעת ומרשלנות.

· אסורה כל, אלימות מילולית (איום, לעג).

· אסורה עשיית חרם, הפצת שמועות
באינטרנט ו/או במכשירים ניידים.

· שיחת בירור.

· חדר פסק זמן וידוע הורים.

· חדר פסק זמן והזמנת הורים.

· שיחה עם המנהלת ביה"ס.

· השעיה.

· ביטוי בתעודה.

בנוסף לדרכי הטיפול המוזכרות לעיל, הצוות החינוכי יפעל עפ"י שיקול דעתו בשימוש באחד או יותר
מהסעיפים הבאים: ( היידוע הנהלת ביה"ס ובכפוף לחוזר מנכ"ל)
1. כתיבת עבודה חינוכית.
2. השעיה משיעור לכיתה מקבילה או למזכירות ודרישה להשלמת החומר הלימודי העת ההשעיה.
3. שלילת פעילות חברתית – שלילת מגרש/ פעילות מהנה/ הפסקה.
אנו מאמינים כי הקפדה על סעיפי התקנון תתרום לטיפוח תרבות ואקלים מיטבי בבית ספרנו.
בברכה
אורנה בן דוד
מנהלת בית הספר