תקנון בית הספר

 

תקנון בית ספרי

"מתחת לתלבושת אחידה דופקים מאה לבבות שונים,
וכל אחד מהם- קושי אחר,
עבודה אחרת דרגה וחשש אחרים.
מאה ילדים-מאה אנשים, אשר לא "אי פעם"
לא "עדיין לא", לא "מחר", אלא כבר...היום-אנשים הם"

התנהגויות מצופות

דרכי טיפול ואכיפה

   

    1 . תלבושת והופעה

·         על כל תלמיד/ה להגיע בתלבושת בית
ספרית, תקנית כל ימות השנה ( טריקו חלקה/מיזע ועליה מודפס סמל ביה"ס בלבד).

·         לשיעורי ספורט יש להגיע בחולצת תלבושת
אפורה, מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

·         בימי שישי, ערבי חג וימי זיכרון, יש להגיע
בחולצה לבנה.

·         אין לגזור או לשנות את חולצת התלבושת.

·         יש להגיע בלבוש נקי ומסודר.

·         במידה והתלמיד/ה מגיעים עם מכנסים
קצרים יש לוודא שאורכם יהיה מעט מעל
הברך. לא יורשה להגיע בלבוש מכנסים
"קצרצרים"

·         יש להגיע בתספורת הולמת, ללא גילוח
וציורים על הראש וללא צבע בשיער.

·         אין להגיע בקבקבים ונעלי אצבע.

·         מותר להגיע רק בעגילים צמודים לתנוך
האוזן.

·         חל איסור על איפור ולק ( למעט בימי פורים)
ושרשראות ארוכות.

·         שיחה של המורה עם התלמיד.

·         תיעוד ועדכון הורים.

·         שיחה עם הורים.

·         הורדת ציון בתעודה בסעיף תלבושת.

·         התלמיד יידרש להחליף חולצה מהמאגר הבית ספרי.

·         מניעת השתתפות בפעילות בית ספרית.

 

    

    2 . כללים להתנהגות בזמן שיעור

·        בתחילת כל שיעור, יקבלו התלמידים את
המורה/מנהלת בעמידה שקטה.

·        במהלך השיעור, יש לנהל דיונים ושיחות
תוך שמירה על תרבות הדיבור.

·        אין להפריע למהלך תקין של השיעור ויש
להישמע להוראות המורה.

·        על כל תלמיד/ה להביא את כל הציוד הדרוש
לכל שיעור.

·        על כל תלמיד/ה להכין שיעורי בית ומטלות
בהתאם לדרישות המקצוע.

·        יש להגיש עבודות בזמן.

·        חובה על התלמיד/ה לשמור על כל התקנות
וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר
הבחינות.

·        שיחה עם תלמיד ותיעוד.

·        עדכון הורים.

·        זימון הורים לשיחה.

·        שיחה של המנהלת עם התלמיד/ה.

·        העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד
או יותר.

·        במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה.

·        המלצה להתערבות טיפולית.

·        במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים
בזמן בחינות תהיה הפחתה של נקודות
מהבחינה של כל מי ששותף למהלך.

 

3. ציות להוראות של צוות בית הספר

 

·         יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים
הנהוגים בבית הספר.

·         על התלמידים לציית להוראות הצוות
החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי
מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר ובכלל
זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

·         שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בע"פ.

·         יידוע הורים ואזהרה בכתב.

·         דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.

·         בניית תכנית אישית לתלמיד.

·         העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד
או יותר. בתיאום עם המורה.

·         ריתוק בזמן ההפסקה.

·         השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים
וכאשר האירוע אינו חד פעמי.

·         במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

4. שימוש בטכנולוגיה אישית

 

·         כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון
נייד בפרט במהלך יום הלימודים אסור
בהחלט.

·         מומלץ לא להביא כלל מכישים ניידים לבית
הספר. בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם
למכשירים.

·         הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או
בחדר המנהלת, במקום קבוע, נעול ובטוח
והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי ההורים
בלבד.

·         שיחת בירור.

·         יידוע/הזמנת הורים

5. שמירה על סביבה ועל חזות בית הספר

*. יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו.

*. יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת
במהלך כל שעות הפעילות של בית הספר.

*. יש לשמור על הזכות לפרטיות ואין לחטט בתיקים
ובחפצים אישיים.

1.      שיחה עם התלמיד/ה ותיעוד.

2.      יידוע הורים ו/או זימון לשיחה עם המורה.

3.      שיחה של המנהלת עם התלמיד/ה.

4.      זימון הורים לשיחה עם המנהלת ביה"ס.

5.      העברת תלמיד/ה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר.

6.      דיווח למשרד החינוך ו/או לגורמים רלוונטים.

7.      עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

8.      הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

9.      במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

6. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

·         ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ
בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של
בית הספר.

·         הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית
הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה
יתרה.

·         חולצה לבנה בטקס הינה חובה.

·         שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בע"פ

·         יידוע הורים ואזהרה בכתב.

·         דרישה להתנצלות ועשייה מתקנת.

·         הזמנת ההורים לשיחה.

·         במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

·         במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי
מבוגר או מניעת השתתפות בפעילות
עתידית וקביעת פעילות חלופית לתלמיד/ה.

·         מניעת השתתפות התלמיד/ה בטקס.

                                                                                                                            

 

7. נוכחות ועמידה בזמנים

 

·         יש להגיע בזמן ולהיות נוכח בכל השיעורים.

·         תלמיד/ה לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך
יום הלימודים ללא אישור.

·         יציאה מבית הספר במהלך הלימודים תיעשה
באישור בכתב בלבד ובליווי מבוגר.

·         על כל תלמיד/ה הנעדר מביה"ס יום או
יומיים, להביא אישור מההורים.

·         היעדרות של 3 ימים ויותר מחייבת אישור
רפואי.

·         במקרה של אשפוז, יש להודיע למחנכת
הכיתה.

·         באחריות כל תלמיד/ה להשלים את החומר, שנלמד בזמן היעדרותו מביה"ס.

·         שיחה של המורה עם התלמיד. תיעוד ועדכון
הורים.

·         זימון הורים לשיחה.

·         תלמיד/ה מאחר/ת יירשם במזכירות. במידה
והתלמיד מאחר מעל 5 פעמים במחצית,
יקבל מכתב להורים ולא יוכל להשתתף
בשיעור הראשון באיחור הבא.

·         איחורים והיעדרויות יובאו לידיעת המנהלת
וקצינת ביקור סדיר.

·         ביקורי בית.

·         במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

8. התנהגויות סיכון

 

·         חל איסור מוחלט על עישון בשטח בית
הספר ועל הכנסת משקאות חריפים ובכלל
זה שתייתם.

·         חל איסור על הבאת חפצים מסוכנים או
שימוש בהם. ( נפצים, חפצים חדים)

·         שיחת בירור.

·         יידוע הורים.

·         שיחה עם מנהלת ביה"ס.

·         זימון הורים לשיחה.

·         דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.

·         השעיה.

·         ביטוי בתעודה.

5. התנהגות אלימה.

·         אסורה כל אלימות פיזית

(בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה
מכה).

·         אין לפגוע בגופו של אחר, בכל מקרה: מתוך
כוונה במהלך משחק, מתוך חוסר שיקול
דעת ומרשלנות.

·         אסורה כל, אלימות מילולית (איום, לעג).

·         אסורה עשיית חרם, הפצת שמועות
באינטרנט ו/או במכשירים ניידים.

·         שיחת בירור.

·         חדר פסק זמן וידוע הורים.

·         חדר פסק זמן והזמנת הורים.

·         שיחה עם המנהלת ביה"ס.

·         השעיה.

·         ביטוי בתעודה.

בנוסף לדרכי הטיפול המוזכרות לעיל, הצוות החינוכי יפעל עפ"י שיקול דעתו בשימוש באחד או יותר
מהסעיפים הבאים: ( היידוע הנהלת ביה"ס ובכפוף לחוזר מנכ"ל)

1.      כתיבת עבודה חינוכית.

2.      השעיה משיעור לכיתה מקבילה או למזכירות ודרישה להשלמת החומר הלימודי העת ההשעיה.

3.      שלילת פעילות חברתית – שלילת מגרש/ פעילות מהנה/ הפסקה.

אנו מאמינים כי הקפדה על סעיפי התקנון תתרום לטיפוח תרבות ואקלים מיטבי בבית ספרנו.

בברכה

אורנה בן דוד
מנהלת בית הספר